Rekisteriseloste

Henkilötietolain (523/1999) 10 §:n mukainen rekisteriseloste, jota on täydennetty soveltuvalla tavalla EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaisesti.

Rekisterinpitäjä

Tiivistekeskus Oy
Mäkituvantie 5, 01510 Vantaa
y-tunnus: 0930921-5

Rekisteristä vastaava henkilö

Jussi Rieppo, Tiivistekeskus Oy, 0207653030, etunimi.sukunimi@tiivistekeskus.fi

Rekisterin nimi

Tiivistekeskus Oy:n verkkokaupan asiakasrekisteri.

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Henkilötietojen käsittelyn tarkoituksena on Tiivistekeskus Oy:n ylläpitämän verkkokaupan asiakassuhteen hoito, asiakasrekisterin ylläpitäminen, tiedonvälitys ja markkinointi sekä asiakkaiden tilausten arkistointi ja käsittely. Markkinoinnin osana henkilötietoja käsitellään myös suoramarkkinointiin ja sähköiseen suoramarkkinointiin liittyvissä tarkoituksissa. Asiakkaalla on mahdollisuus kieltäytyä vastaanottamasta suoramarkkinointia.

Rekisterinpitäjä käsittelee tietoja itse sekä hyödyntää henkilötietojen käsittelyssä rekisterinpitäjän puolesta ja lukuun toimivia alihankkijoita.

Tietoja käsitellään sovellettavan tietosuojalainsäädännön sallimissa ja edellyttämissä rajoissa.

Kuvaus rekisteröityjen ryhmästä

Rekisteri sisältää tietoja Tiivistekeskus Oy:n verkkokauppaan rekisteröityneistä henkilöistä ja yrityksistä.

Kuvaus rekisteröityihin liittyvistä tiedoista

Henkilörekisteriin tallennettavat tiedot ovat käyttäjien itsensä Tiivistekeskus Oy:n verkkokauppaan rekisteröitymisen yhteydessä antamia tietoja tai Tiivistekeskus Oy:n myyjän asiakkaan suostumuksella rekisteriin toimittamia tietoja.

Rekisteri sisältää seuraavia tietoja: yrityksen nimi, osoite, y-tunnus, puhelinnumero, henkilön nimi ja sähköpostiosoite.

Käsittelyn oikeusperusteet

Henkilötietojen käsittelyn oikeusperusteita ovat seuraavat henkilötietolain mukaiset perusteet:

(a) rekisteröidyn yksiselitteisesti antama suostumus;

(b) rekisteröidyn toimeksianto tai sellaisen sopimuksen täytäntöönpaneminen, jossa rekisteröity on osallisena, taikka sopimusta edeltävien toimenpiteiden toteuttaminen rekisteröidyn pyynnöstä;

(c) rekisteröidyn asiakassuhteeseen perustuva asiallinen yhteys rekisterinpitäjän toimintaan (yhteysvaatimus).

Henkilötietojen käsittelyn oikeusperusteita ovat seuraavat EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (jäljempänä myös ”GDPR”) mukaiset perusteet:

(a) rekisteröity on antanut suostumuksensa henkilötietojensa käsittelyyn yhtä tai useampaa erityistä tarkoitusta varten;

(b) käsittely on tarpeen sellaisen sopimuksen täytäntöön panemiseksi, jossa rekisteröity on osapuolena, tai sopimuksen tekemistä edeltävien toimenpiteiden toteuttamiseksi rekisteröidyn pyynnöstä;

(c) käsittely on tarpeen rekisterinpitäjän tai kolmannen osapuolen oikeutettujen etujen toteuttamiseksi.

Edellä mainittu rekisterinpitäjän oikeutettu etu perustuu rekisteröidyn henkilön ja rekisterinpitäjän välillä olevaan merkitykselliseen ja asianmukaiseen suhteeseen, joka on seurausta siitä, että rekisteröity henkilö asioi rekisterinpitäjän verkkokaupassa ja on rekisterinpitäjän verkkokaupan asiakas, ja kun käsittely tapahtuu tarkoituksiin, joita rekisteröity on kohtuudella voinut odottaa henkilötietojen keräämisen ajankohtana ja asianmukaisen suhteen yhteydessä.

Henkilötietojen käsittelyajat

Säilytämme tuotteen tai palvelun tilausta koskevia tietoja oletusarvoisesti 20 vuotta tilauksen käsittelyhetkestä.

Asiakasyrityksen tietoihin tallennettavat asiakasyrityksen ilmoittamien yhteyshenkilöiden perustiedot säilytetään asiakkuuden keston ajan. Asiakastilin sulkemisen jälkeen asiakkaan yhteyshenkilöiden perustiedot säilytetään järjestelmässä viiden vuoden ajan.

Rekisterinpitäjän verkkokaupan käyttäjien käyttäjätunnukset poistetaan käyttäjän asiakasyrityksen pyynnöstä. Verkkokauppatunnuksilla tehtyjen tilausten osalta noudatetaan yllä mainittuja tilauksen tietoja koskevia säilytysaikoja.

Asiakastilinavauslomakkeen, verkkokaupan rekisteröintilomakkeen ja yhteydenottolomakkeen tietoja säilytetään kaksi vuotta lomakkeen vastaanottamishetkestä.

Asiakasviestintään (mm. uutiskirje, tapahtumakutsut jne.) käytettävältä markkinointilistalta henkilötiedot poistetaan asiakastilin sulkeutuessa, henkilön lopettaessa uutiskirjeen tilaamisen sekä jos sähköpostiosoite ei ole enää käytössä.

Henkilötietojen vastaanottajat (vastaanottajaryhmät) sekä tietojen säännönmukaiset luovutukset

Rekisterin henkilötietoja ei luovuteta ulkopuolisille.

Rekisterin ylläpitäjä käyttää seuraavia alihankkijoita ICT-palveluiden tuottamiseen: Digia Oyj, M-Files Corporation.

Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Rekisteriin sisältyviä henkilötietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

Rekisterin luottamuksellisuus ja suojaus

Asiakasrekisteriä käsitellään luottamuksellisena ja se on asianmukaisesti suojattu ulkopuolisilta. IT-järjestelmä on sijoitettu fyysisesti sellaiseen paikkaan, että asiaankuulumattomilla tahoilla ei ole pääsyä rekisteritietoihin. Järjestelmä on suojattu palomuurilla. Häiriötilanteiden varalta tiedot varmistetaan varmuuskopioimalla.

Rekisteriä käyttävät ainoastaan henkilöt, joiden toimenkuvaan sen käyttö kuuluu. Rekisterin käyttöoikeuksia myöntää ja valvoo rekisteriasioista vastaava henkilö Jussi Rieppo. Asiakasrekisteritietoja käsitteleviä ja palvelun ylläpitäjiä Tiivistekeskus Oy:n työntekijöitä sitoo vaitiolovelvollisuus. Tietoja kerrotaan tai luovutetaan ulkopuolisille vain lakiin perustuvan ilmoitusvelvollisuuden johdosta kuten asiakkaan omasta pyynnöstä tai viranomaisen lakiin perustuvasta pyynnöstä.

Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on seuraavat henkilötietolain mukaiset oikeudet:

(a) oikeus tiedon etsimiseksi tarpeelliset seikat ilmoitettuaan saada tietää, mitä häntä koskevia tietoja henkilörekisteriin on talletettu, tai ettei rekisterissä ole häntä koskevia tietoja, sekä rekisterin säännönmukaiset tietolähteet ja mihin rekisterin tietoja käytetään sekä säännönmukaisesti luovutetaan;

(b) oikeus vaatia oikaistavaksi, poistettavaksi tai täydennettäväksi rekisterissä oleva, käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellinen, tarpeeton, puutteellinen tai vanhentunut henkilötieto;

(c) oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta samoin kuin henkilömatrikkelia varten.

Rekisteröidyllä on seuraavat EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet:

(d) oikeus saada rekisterinpitäjältä vahvistus siitä, että häntä koskevia henkilötietoja käsitellään tai että niitä ei käsitellä, ja jos näitä henkilötietoja käsitellään, oikeus saada pääsy henkilötietoihin sekä seuraavat tiedot: (i) käsittelyn tarkoitukset; (ii) kyseessä olevat henkilötietoryhmät; (iii) vastaanottajat tai vastaanottajaryhmät, joille henkilötietoja on luovutettu tai on tarkoitus luovuttaa; (iv) mahdollisuuksien mukaan henkilötietojen suunniteltu säilytysaika tai jos se ei ole mahdollista, tämän ajan määrittämiskriteerit; (v) rekisteröidyn oikeus pyytää rekisterinpitäjältä häntä itseään koskevien henkilötietojen oikaisemista tai poistamista taikka henkilötietojen käsittelyn rajoittamista tai vastustaa tällaista käsittelyä; (vi) oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle; (vii) jos henkilötietoja ei kerätä rekisteröidyltä, kaikki tietojen alkuperästä käytettävissä olevat tiedot. Nämä kuvatut perustiedot (i)–(vii) annetaan rekisteröidylle henkilölle tällä lomakkeella;

(e) oikeus peruuttaa suostumus milloin tahansa tämän vaikuttamatta suostumuksen perusteella ennen sen peruuttamista suoritetun käsittelyn lainmukaisuuteen;

(f) oikeus vaatia, että rekisterinpitäjä oikaisee ilman aiheetonta viivytystä rekisteröityä koskevat epätarkat ja virheelliset henkilötiedot sekä oikeus saada puutteelliset henkilötiedot täydennettyä, muun muassa toimittamalla lisäselvitys ottaen huomioon tarkoitukset, joihin tietoja käsiteltiin;

(g) oikeus saada rekisterinpitäjä poistamaan rekisteröityä koskevat henkilötiedot ilman aiheetonta viivytystä, edellyttäen, että (i) henkilötietoja ei enää tarvita niihin tarkoituksiin, joita varten ne kerättiin tai joita varten niitä muutoin käsiteltiin; (ii) rekisteröity peruuttaa suostumuksen, johon käsittely on perustunut, eikä käsittelyyn ole muuta laillista perustetta; (iii) rekisteröity vastustaa käsittelyä henkilökohtaiseen erityiseen tilanteeseensa liittyvällä perusteella eikä käsittelyyn ole olemassa perusteltua syytä tai rekisteröity vastustaa käsittelyä suoramarkkinointitarkoituksia varten; (iv) henkilötietoja on käsitelty lainvastaisesti; tai (v) henkilötiedot on poistettava unionin oikeuteen tai kansallisen lainsäädäntöön perustuvan rekisterinpitäjään sovellettavan lakisääteisen velvoitteen noudattamiseksi;

(h) oikeus siihen, että rekisterinpitäjä rajoittaa käsittelyä, jos (i) rekisteröity kiistää henkilötietojen paikkansapitävyyden, jolloin käsittelyä rajoitetaan ajaksi, jonka kuluessa rekisterinpitäjä voi varmistaa niiden paikkansapitävyyden; (ii) käsittely on lainvastaista ja rekisteröity vastustaa henkilötietojen poistamista ja vaatii sen sijaan niiden käytön rajoittamista; (iii) rekisterinpitäjä ei enää tarvitse kyseisiä henkilötietoja käsittelyn tarkoituksiin, mutta rekisteröity tarvitsee niitä oikeudellisen vaateen laatimiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi; tai (iv) rekisteröity on vastustanut henkilötietojen käsittelyä henkilökohtaiseen erityiseen tilanteeseensa liittyvällä perusteella odotettaessa sen todentamista, syrjäyttävätkö rekisterinpitäjän oikeutetut perusteet rekisteröidyn perusteet;

(i) oikeus saada itseään koskevat henkilötiedot, jotka rekisteröity on toimittanut rekisterinpitäjälle, jäsennellyssä, yleisesti käytetyssä ja koneellisesti luettavassa muodossa, ja oikeus siirtää kyseiset tiedot toiselle rekisterinpitäjälle sen rekisterinpitäjän estämättä, jolle henkilötiedot on toimitettu, jos käsittely perustuu asetuksen tarkoittamaan suostumukseen ja käsittely suoritetaan automaattisesti;

(j) oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle jos rekisteröity katsoo, että häntä koskevien henkilötietojen käsittelyssä rikotaan EU:n yleistä tietosuoja-asetusta.

Rekisteröidyn oikeuksien toteuttamista koskevat pyynnöt sekä lisätietoja, palautetta ja kysymyksiä voi lähettää sähköpostitse rekisteristä vastaavalle Jussi Rieppo, Tiivistekeskus Oy, 0207653032, jussi.rieppo@tiivistekeskus.fi.

Käyttäjän tietosuoja, verkkopalvelussa käytettävät kolmannen osapuolen ohjelmistot, selaimeen tallennettavat tiedot ja evästeet.

Käyttäjä saa tarkastella Tiivistekeskus Oy:n verkkosivustoa https://tiivistekeskus.fi/ ja https://eshop.tiivistekeskus.fi/fi/ tietokoneella tai vastaavalla päätelaitteella vapaasti. Tiivistekeskus Oy noudattaa voimassa olevaa lainsäädäntöä ja suojaa verkkosivustollaan käyvien henkilöiden yksityisyyttä säännösten mukaisesti.

Sivustolla käytettävät ohjelmistot ja teknologiat
Tiivistekeskus Oy käyttää sivustollaan ja palveluissaan erilaisia teknisiä ohjelmistoja sivuston tekniseen toteuttamiseen sekä palveluiden toimittamiseen käyttäjälle. Joidenkin ohjelmistojen avulla sivuston käyttöä ja käyttäjäkokemusta voidaan analysoida sekä tilastoida. Osa ohjelmistoista mahdollistaa mainonnan kohdentamisen sivuston käyttäjälle tämän luvallaan verkkosivuston käytön perusteella kolmansien osapuolten palveluissa. Osa ohjelmistoista mahdollistaa käyttäjän selailukokemuksen personoinnin joko https://tiivistekeskus.fi/ -sivustolla tai muissa palveluissa.

Edellä kuvatut ohjelmistot käyttävät toimintojen ja palveluiden toteuttamiseen erilaisia teknologioita. Ne saattavat tallentaa käyttäjän päätelaitteelle tietoja evästeiden tai muiden Web Storage -teknologioiden (local storage, session storage) avulla. Näitä tietoja käytetään muun muassa käyttäjän selaimen tunnistamiseen ja erillisten sivunkatseluiden yhdistämiseen yksittäiseksi käyttökerraksi. Joitain evästeitä käytetään sivuston teknisen toiminnan toteuttamiseen, esimerkiksi muistamaan käyttäjän valitsema kieliversio tai tunnistamaan ja estämään sivustolle haitallista liikennettä. Käyttäjän suostumuksen perusteella sivustolla voidaan käyttää ohjelmistoja, jotka käyttävät käyttäjän selaimeen tallennettua tietoa mainosten kohdentamiseen ja sisällön personointiin kolmannen osapuolen palveluissa.

Huomioithan, että päätelaitteesi verkkoselain oletuksena sallii eri ohjelmistojen tallentaa tietoja selaimeesi. Tiedot voidaan poistaa selaimesta palvelun käytön jälkeen tai estää niiden käyttö verkkoselaimen asetuksista.

Sivustolla käytettäviin ohjelmistoihin vaikuttaminen
Jos vierailet sivustolla ensimmäistä kertaa, sinulle näytetään ilmoitus, jonka avulla voit joko hyväksyä eri ohjelmistojen käytön sivustolla tai asetuksia muuttamalla estää näitä ohjelmistoja toimimasta sivustolla ja tallentamasta uusia tietoja selaimeesi. Suostumuksen vaativat ohjelmistot eivät käynnisty ennen kuin olet painanut Hyväksyn-painiketta. Voit milloin tahansa muuttaa näitä asetuksia tai peruuttaa suostumuksesi asetuksista. Mikäli et näe ilmoitusta, olet joko hyväksynyt sen jo aiemmin tai estänyt Google Tag Manager -työkalun toiminnan, jolloin mitään hyväksynnän edellyttäviä ohjelmistoja ei ladata.

Sivustolla käytettävät ohjelmistot, niiden tallentamat tiedot ja tietojen käsittelyn perusteet.

Verkkopalvelun tekninen toteuttaminen

Joomla
Joomla on verkkokauppa- ja sisällönhallintajärjestelmä, jonka avulla verkkosivuston sisältöjä ylläpidetään ja esitetään käyttäjälle. Ohjelmiston toiminta on välttämätöntä palvelun toteuttamiseksi. Joomla ei tallenna sivuston käyttäjästä automaattisesti henkilötietoa, mutta tietoja voidaan tallentaa esimerkiksi käyttäjän rekisteröitymisen tai tilauksen yhteydessä. Tästä saat lisätietoa yllä olevasta rekisteriselosteesta. Ohjelmisto saattaa käyttää ensimmäisen osapuolen evästeitä teknisten toiminnallisuuksien toteuttamiseksi, kuten ylläpitäjien kirjautumisen tai viestien näyttämiseksi käyttäjälle verkkopalvelussa sekä ostoskorin muistamiseen.

WordPress
WordPress on verkkokauppa- ja sisällönhallintajärjestelmä, jonka avulla verkkosivuston sisältöjä ylläpidetään ja esitetään käyttäjälle. Ohjelmiston toiminta on välttämätöntä palvelun toteuttamiseksi. WordPress ei tallenna sivuston käyttäjästä automaattisesti henkilötietoa, mutta tietoja voidaan tallentaa esimerkiksi käyttäjän rekisteröitymisen tai tilauksen yhteydessä. Tästä saat lisätietoa yllä olevasta rekisteriselosteesta. Ohjelmisto saattaa käyttää ensimmäisen osapuolen evästeitä teknisten toiminnallisuuksien toteuttamiseksi, kuten ylläpitäjien kirjautumisen tai viestien näyttämiseksi käyttäjälle verkkopalvelussa sekä ostoskorin muistamiseen.

Google Tag Manager
Google Tag Manager -työkalua käytetään sivustolla ladattavien kolmannen osapuolen ohjelmistojen, sivustolla käytettävien koodien ja seurantapikselien hallintaan. Google Tag Manager ei tallenna mitään tietoa itse sivuston käyttäjästä, eikä tallenna käyttäjän päätelaitteelle muuta kuin sivuston teknisiin toimintoihin liittyviä tietoja. Esimerkiksi mitä ohjelmistoja olet hyväksynyt sivuston asetuksissa.
Lisätietoa: https://support.google.com/tagmanager/answer/9323295?hl=en

Sivuston kehittäminen ja käytön tilastointi Tiivistekeskus Oy:n oikeutetun edun perusteella

Google Analytics
Google Analytics on verkkosivuston käytön tilastointiin ja käyttäjäkokemuksen kehittämiseen käytetty ohjelmisto, joka tallentaa erilaisia tietoja sivuston käytöstä. Nämä tiedot yhdistetään anonyymiin ClientID -tunnisteeseen, joka tallennetaan käyttäjän päätelaitteelle (ensimmäisen osapuolen eväste). Tämän tunnisteen avulla voidaan tilastoida sivustolla useasti vierailevat kävijät. Tämän lisäksi ohjelmisto tallentaa tietokantaan muun muassa seuraavia tietoja: päätelaitteen IP-osoite, mitä sivuja sivustolla on ladattu ja kuinka usein, millä päätelaitteella sivustoa on katseltu sekä mistä palvelusta käyttäjä tuli sivustolle. Kirjautuneiden käyttäjien tapauksessa tallennetaan myös numeerinen User-ID -tunniste, jolla voidaan seurata yrityskohtaista palvelun käyttöä. Ohjelmiston käytön perusteena on verkkosivuston toiminnan ja suorituskyvyn seuraaminen, ylläpitäminen ja kehittäminen. Sisältöjen käyttömäärän tilastointi ja markkinointiviestinnän vaikutusten mittaaminen.
Lisätietoa: https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage

Sisällön personointi ja mainonnan kohdentaminen käyttäjän suostumuksen perusteella.
Antamalla suostumuksen mainonnan uudelleen kohdentamiseen ja sivuston käytön tietojen välittämiseen hyväksyt seuraavien ohjelmistojen käytön sivustolla, sekä sen kuinka ne käyttävät näitä tietoja. Voit vaikuttaa sinulle kohdennettuun mainontaan ja personointiin yleisesti verkossa osoitteissa: https://www.youronlinechoices.com/ ja https://optout.networkadvertising.org/?c=1. Voit antaa tai peruuttaa suostumuksesi milloin vain seurannan asetuksissa.

Google Analytics –mainontaominaisuudet
Google Analytics ohjelmiston mainontaominaisuudet mahdollistavat mainosten kohdentamisen selailemasi sisällön perusteella. Tällöin tietoa selaamistasi sivuista välitetään myös Double Click -palvelun palvelimelle. Nämä tiedot voivat vaikuttaa siihen mitä sisältöä tai mainoksia näet verkossa, sekä mahdollistavat mainosten näyttämisen sinulle, kun olet poistunut sivustolta. Lisäksi nämä ominaisuudet mahdollistavat muun muassa käyttäjien demografiatietojen raportoinnin palvelun käyttöraportoinnin yhteydessä. Tietojen välittämiseen muissa palveluissa tapahtuvaa mainonnan kohdentamista varten, käytetään muun muassa kolmannen osapuolen evästeitä ja selaimen mainostunnistetta.
Lisätietoa: https://policies.google.com/technologies/ads

Facebook Custom Audience & Connect
Facebook mainonnan ohjelmistoja käytetään mainonnan uudelleen kohdentamiseen käyttäjälle verkkopalvelussa tapahtuneiden vuorovaikutusten perusteella. Ohjelmiston avulla voidaan tilastoida Facebook mainonnan tehokkuutta. Ohjelmisto tallentaa käyttäjän anonymisoidun Facebook tunnisteen, IP osoitteen, sekä tietoja sivuston käytöstä. Ohjelmisto hyödyntää muun muassa kolmannen osapuolen evästeitä.
Lisätietoa: https://www.facebook.com/policies/cookies/ https://www.facebook.com/business/gdpr

Voit muuttaa antamaasi suostumusta tai vastustaa eri ohjelmistojen käyttöä sivustolla seurannan asetuksista.